Wczytuję

Regulamin przejazdów

Regulamin przewozów firmy POD DRZWI określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 01.01.2016 Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami.

Postanowienia ogólne Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) przewoźnik POD DRZWI
b) pasażer – osoba fizyczna korzystająca z przejazdów przewoźnika.
c) umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny przy rezerwacji miejsca.
d) bilet jednorazowy – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera do jednokrotnego przejazdu busem przewoźnika, na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
e) bagaż – pod tym pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy;
f) bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do busa;
g) bagaż dodatkowy – rzeczy, nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.
h) nadbagaż – bagaż dodatkowy nie będący wliczony w cena biletu za który jest naliczona opłata dodatkowa uregulowana u kierowcy.

Warunki przewozu Dokonanie nabycia biletu przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Pasażer niezwłocznie po wejściu do busa zobowiązany jest zakupić bilet u kierowcy. Pasażer korzystający z promocyjnego przejazdu jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kierowcy ważny dokument uprawniający go do promocyjnego przejazdu.
W przypadku niedokonania przez pasażera nabycia biletu przed rozpoczęciem przejazdu, umowa przewozu zawiera się przez samo zajęcie przez pasażera miejsca w busie przewoźnika. Podróżny ponosi wówczas konsekwencje natychmiastowego opuszczenia busa.
Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z busa pasażera, jeżeli:
a) pasażer nie stosuje się do Regulaminu lub przepisów przewozowych.
b) pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków)
c) pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom.
d) pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażający bezpieczeństwu podróży.
e) pasażer odmawia zapłacenia należności za przewóz.
f) zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom.

Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać bilet osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały podane przy rezerwacji miejsca. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (w tym m.in. kontrolami policyjnymi, kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (w szczególności warunkami atmosferycznymi, utrudnieniami w ruchu drogowym, problemami technicznymi).

Zachęcamy do rezerwacji busa przez internet. Po dokonanej rezerwacji otrzymają Państwo potwierdzenie dokonanej rezerwacji e-mailem lub smsem zwrotnym. W dniu wyjazdu nie ma możliwości anulowania rezerwacji złożonej drogą telefoniczną, e-mail lub smsem. Klient jest zobowiązany do opłaty za przejazd na podstawie wystawionej faktury VAT. Formularz bez: imienia i nazwiska, adresu zameldowania (adres z dowodu osobistego), oraz bez pozostałych treści, czyli miejsca docelowego, daty wyjazdu, oraz numeru telefonu lub e-maila będzie nie ważny.

OPŁATA SPECJALNA
Brak kontaktu z klientem 12 h przed odjazdem skutkuje anulowaniem rezerwacji, a w dniu wyjazdu wystawieniem faktury z opłatą specjalną za przejazd. Tak samo w przypadku anulowania rezerwacji w dniu wyjazdu. OPŁATA SPECJALNA wynosi 200 zł lub 50e. Firma POD DRZWI w razie dokonania ewentualnej przesiadki pasażera do innego przewoźnika od momentu przesadzenia nie bierze żadnej odpowiedzialności za zaistniałe wszelkie sytuacje. Osoby nietrzeźwe lub spożywające alkohol na pokładzie pojazdu będą poproszone o opuszczeniu busa na najbliższym parkingu po uiszczeniu opłaty za kurs.